+48 607 11 49 76 biuro@ppoz-line.pl

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem opracowywanym dla konkretnego obiektu. Całość zagadnienia precyzuje § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest obowiązkowe dla obiektów lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe:

przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych o kubaturze brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową powyżej 1000 m3;
dla budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową w których występuje strefa zagrożenia wybuchem, w tym dla stacji paliw płynnych, stacji gazu.

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagane dla ww. obiektów lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

 • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1 000 m3, lub
 • kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m3;
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2.

Zawartość merytoryczna dokumentu powinna zawierać zagadnienia takie jak:

 1. warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem;
 2. sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;
 3. sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 4. sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
 5. sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi;
 6. sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi;
 7. zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
 8. plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie oraz terenu przyległego.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Obowiązek zapewnienia i wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego spoczywa na właścicielach, zarządcach lub użytkownikach obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich.

Wykonywaliśmy instrukcje dla firm z Katowic, Olkusza, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej oraz wielu innych miejscowości.